RIIKLIKU-, HALDUSJÄRELEVALVE JA TEENISTUSLIKU JÄRELEVALVE KONTAKTANDMED

Järelvalvet teostavad asutused

Päästeamet  https://www.rescue.ee/et
Tööinspektsioon https://www.ti.ee/
Terviseamet https://www.terviseamet.ee/et
Andmekaitse Inspektsioon https://www.aki.ee/et
Keeleamet https://www.keeleamet.ee/
Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet ja Keskkonnaamet https://ttja.ee/

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel.

Haldusjärelevalve

Haldusjärelvalvet kooli tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.