KODUKORD JA ÕPILASKODUKORD

Hiiu Kooli kodukord.

Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

 1. Jälgimisseadmestiku kasutamise eesmärk on ennetada vaimset ja füüsilist turvalisust
  ohustavaid olukordi ning neile õigeaegselt reageerida.
 2. Jälgimisseadmestiku kasutamisel lähtub kool turvaseadusest ning isikuandmete kaitse
  seaduses sätestatud nõuetest.
 3. Kooli hoonesse ja territooriumile on paigaldatud videokaamerad ning vastav märgistus,
  mis annab teavet videokaamerate kasutamisest.
 4. Kooli territooriumil toimepandud õigusrikkumiste tuvastamiseks on koolil õigus
  kasutada jälgimisseadmestikku.
 5. Jälgimisseadmestiku kasutamisel lähtub kool turvaseadusest ning isikuandmete kaitse
  seaduses sätestatud nõuetest.
 6. Juurdepääsuõigus salvestistele on kooli administraatoril ja kooli juhtkonnal.
 7. Videosalvestiste säilitamise aeg on maksimaalselt kaks nädalat.
 8. Turvakaamera salvestisi näidatakse olukordade lahendamiseks Politsei ja Piirivalve
  ametnikele ning kokkulepitud põhjendatud olukorras lapsevanematele (avalduse alusel
  koolijuhile).