ANDMEKAITSE

Andmekaitsetingimused

Hiiu Kool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest.

Tallinna Linna andmekaitsetingimused (Tallinna linnapea käskkiri 24.05.2018 nr LSB28/17https://www.tallinn.ee/est/Andmekaitsetingimused)

Töötleme Teie isikuandmeid (nt ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

 • avaliku ülesande täitmisel,
 • juriidilise kohustuse täitmisel,
 • teiega sõlmitud lepingu täitmisel.

Nõusolekut vajame:

 • Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel, infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine;
 • Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel klassi lastevanemate listi, selleks et hõlbustada klassijuhataja, õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist lastevanematega ning teabe kiireks edastamiseks;
 • Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik).

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Kooli andmekaitse kontaktisik on sekretär  Jane Randlaht, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, e-post: sekretar@hiiukool.edu.ee

Täpsema ülevaate asutuse andmetöötlustest leiate Tallinna andmetöötlusregistrist. Tallinna andmetöötlusregister on leitav aadressilt: https://atr.tallinn.ee/.

Konkreetse asutuse andmetöötlused leiate järgnevalt:

 • vajutate lahtrile „otsing“
 • seejärel nupule „vali asutus“ ja kirjutate üleval avanenud lahtrisse lasteaia/kooli nime
 • seejärel vajutate nupule „otsi“ ning vajutate avanenud nimekirjas lasteaia/kooli nimele (mis on punast värvi)
 • lõpuks vajutate allpool olevat sinist nuppu „otsin“.

Peale seda avaneb nimekiri kõikidest lasteaia/kooli andmetöötlustest, iga andmetöötluse kirjeldust saate vaadata vajutades nupule „vaatan“.

Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

 1. Jälgimisseadmestiku kasutamise eesmärk on ennetada vaimset ja füüsilist turvalisust
  ohustavaid olukordi ning neile õigeaegselt reageerida.
 2. Jälgimisseadmestiku kasutamisel lähtub kool turvaseadusest ning isikuandmete kaitse
  seaduses sätestatud nõuetest.
 3. Kooli hoonesse ja territooriumile on paigaldatud videokaamerad ning vastav märgistus,
  mis annab teavet videokaamerate kasutamisest.
 4. Kooli territooriumil toimepandud õigusrikkumiste tuvastamiseks on koolil õigus
  kasutada jälgimisseadmestikku.
 5. Jälgimisseadmestiku kasutamisel lähtub kool turvaseadusest ning isikuandmete kaitse
  seaduses sätestatud nõuetest.
 6. Juurdepääsuõigus salvestistele on kooli administraatoril ja kooli juhtkonnal.
 7. Videosalvestiste säilitamise aeg on maksimaalselt kaks nädalat.
 8. Turvakaamera salvestisi näidatakse olukordade lahendamiseks Politsei ja Piirivalve
  ametnikele ning kokkulepitud põhjendatud olukorras lapsevanematele (avalduse alusel
  koolijuhile).