HOOLEKOGU OTSUSED

OTSUSED 19.03.2024

 1. Tennisehalliga koostöö ei tohiks aeglustada kooli valmimist.
 2. Spordihoone esindajad peavad ise projektiga tegelema ja seda püüdma ellu viia
 3. Uurime küsitlusega laste, lapsevanemate ja õpetajate  käest, valikainete kohta.
 4. Inglise keele õpe jääb kolmandasse klassi.
 5. Kinnitada arengukava meeskonna liikmed.
 6. Kooskõlastatud pisiparandustega ja hoolekogu kinnitab kodukorra.
 7. Kinnitada arenguvestluste kord õpilastele koos märkustega.
 8. Kinnitada arenguvestluste kord õpetajatele koos parandustega.
 9. Järgmine kohtumine 22. mai 17:30

OTSUSED 13.02.2024

 1. Hoolekogu saadab oma nägemuse multifunktsionaalsest spordisaalist projekteerijatele.
 2. Kohtutakse hoolekogu ja arendajaga saamaks mõlemapoolsed huvid teada.
 3. Märtsi lõpus kuulutatakse välja uus toitlustushange.
 4. Kodukord on olnud õpetajatele arvamuse avaldamiseks. Kodukord võetakse juriidiliselt vastu kui õpetajad on oma arvamuse ära avaldanud.
 5. Üritame leida lahendust veipimise vähendamiseks.
 6. Vaadatakse üle kogu õppekava. Proovime leida lahendusi uute valikainete kooli toomiseks.
 7. Ettepanek alustada inglise keele tundidega juba 2. klassis.
 8. Arengukava koostamise töörühmas esindab lapsevanemaid Gerli Murakas
 9. E-kooli tehakse üleskutse lapsevanematele panustamaks kooli arengukavasse
 10. Järgmine kohtumine 19. märts 17:30

OTSUSED 22.11.2023

 1. Hoolekogu esimeheks valiti Robert Kalm ja aseesimeheks Kristjan Tammik.
 2. Kooli kodulehele pannakse üles hoolekogu koosseis koos e-posti aadressidega.
 3. Hoolekogule luuakse ühine e-posti aadress hoolekogu@hiiukool.edu.ee, selle loomise korraldab kool.
 4. Hoolekogu otsused avalikustatakse kooli kodulehel, enne avalikustamist saavad kõik liikmed protokolli üle vaadata ja vajadusel täpsustada.
 5. Kinnitada Hiiu Kooli õppekavas üldosa ja ainekavade, eelnevalt korrigeerida tunnijaotusplaani tabel; kasutada kooli kohta läbivalt ühte mõistet (kool/põhikool/Hiiu Kool), dokumendis viidata konkreetsetele kordadele (hindamine, loovtööde juhendamine), mis on täpsustavad.
 6. Kiita heaks Hiiu Kooli pedagoogilistel ametikohtadel töötavate töötajate konkursi kord ja vabade ametikohtade täitmise põhimõtted.
 7. Kiita heaks Hiiu Kooli töötasujuhend.
 8. Hoolekogu on arvamusel, et kodukorras tuleb keelustada koolis nutiseadmete kasutamine 1.-6. klassis (va kooli nutiseade tunnis õppetöö osana) ning lubada kasutada 7.-9. klassis õppetööks.
 9. Kodukorras fikseerida, et koolipäeva ajal on keelatud kooli territooriumilt lahkuda. Kooli sümboolika väljatöötamisel minna edasi koolivormi loomise ideega.
 10. Kuulutada välja uus riigihange toitlustaja leidmiseks, konsulteerida koolipidaja juristidega.
 11. Pakkuda lapsevanematele välja võimalus tulla koolitoitu maitsma.
 12. Raudtee tn 55 koolihoone projekteerimise koosolekud toimuvad iganädalaselt, projekt on muutunud, hoolekogul on võimalus lähiajal tutvuda projektiga.
 13. Arutame edasi kollektiivlepingu olulisust.
 14. kool teeb uue pöördumise RKASle, viidates paigaldatud ohutussiltide ja piirete puudumisele ning linnaosa nõuab RKASlt statsionaarsete piirete paigaldamist.
 15. Vajadusel kohtutakse 11. detsembril hoolekoguga uuesti. Jooksvaid küsimusi arutatakse veebi teel.